Vechnost Kennel (Russland)

   
   Vechnost Miledi Jasmine iz doma Yunony